กรุณาอ่านและทำความเข้าใจข้อตกลงด้านล่างนี้

ก่อนทำการจองคอร์สเรียนและสมัครเรียน

การสมัครเรียน

หากสนใจสมัครเรียน สามารถรับสิทธิการทดลองเรียนฟรีได้ สมัครทะเบียนทดลองเรียน หลังจากรับการทดลองเรียนจะได้รับการประเมิณจากครูผู้สอน เพื่อสามารถสมัครเรียนตามคอร์สเรียนที่เหมาะสมกับผู้เรียน

สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดและตารางเรียนได้ผ่านช่องทาง Line Official Account

การยกเลิกและเปลี่ยนแปลงเวลาเรียน

สำหรับผู้เรียนที่มีความประสงค์ หยุดเรียน, เลื่อนเวลา หรือปรับเปลี่ยนเวลาเรียน สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ล่วงหน้าผ่านช่องทาง Line Official Account ตามรายละเอียดต่อไปนี้

  • กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ล่วงหน้าอย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อนการเรียนครั้งถัดไป หากต้องการเลื่อนเวลาเรียนหรือปรับเวลาเรียน (เจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสอบตารางเวลาครูผู้สอน และปรับเปลี่ยนเวลาให้ตามความเหมาะสม)
  • หากผู้เรียนแจ้งยกเลิกหรือปรับเลื่อนเวลาเรียน ภายใน 24 ชั่วโมงก่อนเวลาเรียนครั้งถัดไป ขออนุญาตปรับลดจำนวนชั่วโมงเรียนในแพคเกจที่คงเหลือดังนี้
    • กรณีติดต่อเข้ามาภายใน 24 ชั่วโมง ก่อนถึงเวลาเรียนครั้งถัดไป ผู้เรียนสามารถขาดเรียนโดยไม่ถูกหักจำนวนคอร์สเป็นเวลา 2 ครั้ง/คอร์สเรียน หลังจากนั้นจะถูกปรับครั้งเรียนลงต่อครั้งจากจำนวนคงเหลือ
    • กรณีผู้เรียนไม่เข้าเรียนโดยไม่ได้ติดต่อเข้ามาแจ้งล่วงหน้า ขออนุญาตหักจำนวนครั้งที่เรียนลง 1 ครั้ง
    • กรณีเกิดเหตุสุดวิสัยกับทางผู้เรียน สามารถใช้ใบรับรองแพทย์หรือเอกสารอื่นๆ มาประกอบการพิจารณา
    • คอร์สเรียนมีอายุ 6 เดือน นับจากวันที่สมัครเรียน

(ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเวลาเรียน หรือพิจารณาการเรียนชดเชยแก่ทางผู้สอนตามความเหมาะสม)

 

การชำระเงิน

หลังจากตรวจสอบและยืนยันเวลาเรียนกับทางเจ้าหน้าที่ ผู้เรียนสามารถชำระเงินผ่านบัญชีธนาคาร หรือระบบพร้อมเพย์ และส่งหลักฐานการชำระเงินได้ผ่านช่องทาง Line Official Account

ทั้งนี้ตารางเวลาเรียนขึ้นอยู่กับครูผู้สอนแต่ละท่าน และจะไม่ถูกยืนยันจนกว่าการชำระเงินเสร็จสมบูรณ์

ข้อมูลส่วนบุคคลและลิขสิทธิ์

ข้อมูลส่วนตัวของผู้เรียนจะถูกเก็บเป็นความลับ ไม่นำออกไปเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาตหรือความยินยอมจากผู้เรียนก่อน ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

และ ไม่อนุญาตให้คัดลอก ดัดแปลง แก้ไข ทำสำเนาข้อความและเอกสารประกอบการเรียนใด ๆ ที่จัดทำขึ้นโดยทาง Go Squared ไปเผยแพร่ต่อ เด็ดขาด

ข้อมูล ณ วันที่ 24/02/2022